CZYSTE POWIETRZE - informacja dla wnioskodawców

2019-06-18 10:12

CZYSTE POWIETRZE - program, z którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Więcej na temat programu
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Numer rachunku bankowego.
 3. Pełny numer księgi wieczystej, np. WL1A/00000002/9.
 4. Numer ewidencyjny działki.
 5. Powierzchnia całkowita budynku ( m2).
 6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej ( m2).
 7. Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 8. Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami Programu „Czyste Powietrze": numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu.
 9. Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk razem z UPO.
 10. Załączniki takie jak ODO 1, dotyczące wszystkich osób wymienionych we wniosku, innych niż Wnioskodawca.
 11. W przypadku podawania danych wrażliwych - załącznik ODO 2 dotyczący osób, których dane wrażliwe zostały podane.
 12. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie ( m2).
 13. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej ( m2).

 

Dodał: Katarzyna Spaczek
Facebook