INFORMACJA DLA FIRM - GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

2019-09-24 14:40

Wójt Gminy Dębowiec informuję o konieczności złożenia pisemnej zgody przez firmy, które chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowiec informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i odesłanie go w terminie do 30.09.2019r.

Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę Dębowiec od dnia 1.10.2019 r.

W przypadku niezłożenia w/w dokumentu, właściciel NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą  odbierającym odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 5a Wójt Gminy Dębowiec będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów tych nie stosuję się – pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Galeria

INFORMACJA DLA FIRM - GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

  
Dodał: Katarzyna Spaczek
Facebook