INFORMACJA W SPRAWIE ZJAWISKA SUSZY ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

2019-07-25 10:28

Urząd Gminy w Dębowcu realizując wytyczne dotyczące szacowania szkód w związku ze zjawiskiem suszy rolniczej na terenie gminy Dębowiec na bieżąco monitoruje w/w zagadnienie dokonując sprawdzenia publikowanych na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa informacji o stanie suszy. Jak wynika z tych publikacji na chwilę obecną problem suszy rolniczej na terenie gminy Dębowiec nie występuje.

 

Ponadto informujemy , iż zgodnie z wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których nastąpiły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego , o wystąpieniu klęski suszy rolniczej mówimy w sytuacji , gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

 

Oznacza to , że o wystąpieniu na danym terenie zjawiska suszy, decydują dane zawarte w kolejnych raportach publikowanych na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ( IUNG) www.susza.iung.pulawy.pl . Podobnie sytuacja wygląda w zakresie upraw jakie wskazywane są w poszczególnych raportach, jako zagrożone wystąpieniem zjawiska suszy, dane te również zależą tylko i wyłącznie od wyników pomiarów prowadzonych przez IUNG. Na wyżej wymienionej stronie w zakładce : Raporty- Wersja tabelaryczna, można zweryfikować wystąpienie zjawiska suszy rolniczej na terenie gminy Dębowiec w podziale na kategorie glebowe oraz rodzaj uprawy . Zwrócić uwagę należy na fakt , że w czasie procesu szacowania szkód w pierwszej kolejności zostanie wzięte pod uwagę z jaką kategorią a nie klasą gleb mamy do czynienia.

 

Komisje przystępując do procesu strat z tytułu wystąpienia suszy, na pisemny wniosek producenta rolnego , jeżeli w/w warunki zostaną spełnione łącznie, i z tego tytułu dokonuje ustalenia wysokości powstałej szkody poprzez lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz sporządzenie stosownego protokołu.

 

Pragniemy jednocześnie poinformować , że zgodnie z informacją powzięta z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w przypadku gdy szkody zgłaszane przez rolnika występują w uprawach nieujętych na dzień dzisiejszy w dotychczas opublikowanych raportach IUNG w zakresie upraw np. ziemniaka, komisja z przeprowadzonej wizji ma prawo sporządzenia notatki służbowej, zawierającej niezbędne dane do ewentualnego sporządzenia protokołu w późniejszym czasie( w przypadku gdy roślina zostanie ujęta zagrożeniem suszy w kolejnych raportach IUNG ) , pod warunkiem , że uprawa nadal będzie znajdowała się na polu.

 

 

Dodał: Sławomir Gardas
Facebook