Nowe przepisy regulujące usuwanie drzew i krzewów.

 • http://www.slonsk.pl/logo
  http://www.slonsk.pl/logo

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące usuwanie drzew i krzewów. 

Wycinka drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa.

 • Wzór zgłoszenia w złączniku nr 1.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie do 21 dni od zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Dębowiec nie wniesie sprzeciwu.

Sprzeciw może być wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 •  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 •  na terenach objętych formami ochrony przyrody. 

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy Dębowiec będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (zgodnie z tabelą – załącznik nr 3).

W przypadku wszystkich innych podmiotów a także osób fizycznych, usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.

Wzór wniosku w załączniku nr 2.

Usunięcie drzewa przez w/w podmioty dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz.U.2017.1330 z dnia 2017.07.06.

Tabela ze stawkami opłat w załączniku nr 3.

Facebook