Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

znajduje się na terenie

FHU "Dajuka" Józef Wiercigroch

 

ul. Spółdzielcza 12

 

43-426 Dębowiec.

 

Tel. 33 851 01 15

 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 800 - 1600 oraz w soboty od 800- 1300

 

Rodzaje odbieranych odpadów:

 1. przeterminowane leki,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony,
 6. środki ochrony roślin,
 7. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 8. rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
 9. tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 10. szkło oraz opakowania ze szkła,
 11. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 12. metale oraz opakowania z metali,
 13. opakowania wielomateriałowe,
 14. zmieszane odpady opakowaniowe,
 15. popiół,
 16. odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 17. odpady zielone,
 18. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

 

Nie będą przyjmowane:

- części samochodowe,

- odpady zmieszane,

 

Facebook