Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I. Podstawa Prawna

·     art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

II.        Wymagane wnioski

·         Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

III.     Wymagane załączniki

  1. zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na

      ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo  oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na

      ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru,

  1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

 

  1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę  transportową  wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające  z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych,  na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

 

 

  1. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia  działalności objętej wnioskiem;

 

  1. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

 

  1. dowodu zapłaty opłaty skarbowej;

IV. Dokumenty do wglądu

·         brak

V. Opłaty

·         Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł (część III ust 42.załącznika ustawy o opłacie skarbowej)

·         Opłatę o której mowa w ust, l, wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

·         ok. 1 miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

·         ul. Katowicka 6, pokój nr 1, tel. 033 853 38 81 wew.27

VIII.  Godziny pracy

·         pn. wt. śr. 7:30- 15:30, czw. 7:30 - 16:30, pt. 7:30 - 14:30

IX. Jednostka odpowiedzialna

·         Referat Gospodarki Wiejskiej

Facebook