Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

I. Podstawa Prawna

·     art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

II.        Wymagane wnioski

·         Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

III.     Wymagane załączniki

    

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i  zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie musi zawierać klauzurę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
  2. kserokopię decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt
  3. Dokument potwierdzający własność nieruchomości lub umowa najmu, dzierżawy nieruchomości na której będą przetrzymywane wyłapywane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska.
  4. Dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.
  5. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu. (dotyczy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami).
  6. dowodu zapłaty opłaty skarbowej;

IV. Dokumenty do wglądu

·         brak

V. Opłaty

·         Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł

·         Opłatę o której mowa w ust, l, wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

·         ok. 1 miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

·         ul. Katowicka 6, pokój nr 1, tel. 033 853 38 81 wew.27

VIII.  Godziny pracy

·         pn. wt. śr. 7:30- 15:30, czw. 7:30 - 16:30, pt. 7:30 - 14:30

IX. Jednostka odpowiedzialna

·         Referat Gospodarki Wiejskiej

Facebook