Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I.  Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   9   listopada   2010r.   w   sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

II.        Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

III. Wymagane załączniki

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna), a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna);
3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a – 1c ustawy ooś;
4) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
5) w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania koncesji lub decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3) – mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. a-c,

a) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt 3, kopię mapy, o której mowa w pkt 4 , oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
b) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
c) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w pkt 6.

7) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
8) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji
9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

10) oświadczenie autora raportu , a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 74a ust. 2.Oświadczenie stanowiące załącznik do raportu powinno zawierać klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Dodatkowe:
1) pełnomocnictwo, jeśli inwestor lub organ działa za pośrednictwem innej osoby upoważnionej;
2) informacja o pozyskiwaniu funduszy UE (POIG, POIiŚ, RPO, WO, FS, EWT) na realizację przedsięwzięcia, w tym określenie programu operacyjnego

IV.  Dokumenty do wglądu

 • brak

V. Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł  wynikająca z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a, części I, ust. 45 załącznika ustawy o opłacie skarbowej
 • Opłatę o której mowa w ust, l, wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

 • ok. 3 miesiące

VII.  Miejsce załatwienia sprawy

 • ul. Katowicka 6, pokój nr 1, tel. 033 853 38 81 wew.27

VIII.    Godziny pracy

 • pn. wt. śr. 7:30- 15:30, czw. 7:30 - 16:30, pt. 7:30 - 14:30

IX.  Jednostka odpowiedzialna

 • Referat Gospodarki Wiejskiej

X. Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Dębowiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI.         Opłaty za odwołanie

·          Brak

Facebook